شرایط استفاده از سبد خرید

  • ارسال بسته خریداری شده توسط شرکتهای رسمی حمل همانند پیک بادپا و شرکت چاپار صورت میگیرد و بدیهی است که مسئولیت سلامتی بسته ارسال شده با شرکتهای مزبور می باشد.
  • با انتخاب گزینه پرداخت و کسر وجه از حساب کاربر چرخه خرید کامل می شود در غیر اینصورت شرکت مجاز است بسته خریداری شده را تا زمان دریافت وجه نزد خود نگه دارد.