میکسر میله ای کیچن اید رنگ قرمز 5KHB2571EER 

دریافت اطلاعات