• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › همزن 

همزن


آماده سازی غذا › همزن

350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ قرمز روشن 5KSM125EER
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM125EER

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 26,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ مشکی 5KSM125EOB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM125EOB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 26,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ نقره ای سیر 5KSM125ECU
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM125ECU

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 26,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ کرم 5KSM125EAC
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM125EAC

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 26,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ قرمز روشن 5KSM150PSEER
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEER

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سرخابی 5KSM150PSECB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ صورتی 5KSM150PSEPK
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEPK

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بنفش 5KSM150PSEGP
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGP

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بنفش سیر 5KSM150PSEBY
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEBY

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ نارنجی 5KSM150PSETG
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSETG

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ زرد 5KSM150PSEMY
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEMY

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEAC

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ پسته ای 5KSM150PSEPT
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEPT

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سبز 5KSM150PSEGA
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGA

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ آبی آسمانی 5KSM150PSECL
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECL

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ آبی روشن 5KSM150PSEIC
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEIC

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ اسپرسو 5KSM150PSEES
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEES

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سرکه سیب 5KSM150PSEAP
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEAP

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بژ 5KSM150PSECZ
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECZ

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ ذغالی چکشی 5KSM150PSEBK
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEBK

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KSM150PSEMS
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEMS

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ مشکی 5KSM150PSEOB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEOB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 28,400,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KSM156EFP

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید با روکش مس 5KSM150PSECP
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECP

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 38,000,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید با روکش نیکل کروم 5KSM150PSENK
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSENK

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 38,000,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ قرمز 5KSM175PSECA
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECA

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سرخابی 5KSM175PSECB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بنفش سیر 5KSM175PSEPB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEPB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بلوبری 5KSM175PSEUB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEUB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ آبی آسمانی 5KSM175PSECL
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECL

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ آبی روشن 5KSM175PSEIC
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEIC

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ مغز پسته ای 5KSM175PSEPT
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEPT

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سبز 5KSM175PSEGA
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEGA

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ سرکه سیب 5KSM175PSEAP
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEAP

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ بژ 5KSM175PSECZ
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECZ

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ زرد 5KSM175PSEMY
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEMY

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KSM175PSEMS
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEMS

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 29,900,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن فوق حرفه ای کیچن اید رنگ سفید 5KPM5EWH-5K5SSWH
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KPM5EWH

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و حرفه ای
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 33,800,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن صنعتی کیچن اید رنگ قرمز 5KSM7580XECA
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XECA

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 45,000,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن صنعتی کیچن اید رنگ قرمز روشن 5KSM7580XEER
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XEER

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 45,000,000 ریال
350 هزار تومان بن خرید
همزن صنعتی کیچن اید رنگ مشکی 5KSM7580XEOB
350 هزار تومان بن خرید

کد محصول: KitchenAid-5KSM7580XEOB

 •  طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت  با سیستم آسانسوری جهت بالا بردن کاسه
 •  دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
قیمت: 45,000,000 ریال

کد محصول: Breville-BEM800

 •  مجهز به سیستم توزیع قدرت براساس فشارو وزن مواد
 •  امکان استفاده جداگانه از کاسه کوچکتر
بازگشت به آماده سازی غذا